Productoverzicht


productfilter homepagina

Eternit golfplaten

Nijstad Handel levert de welbekende en oerdegelijke Eternit vezelcement golfplaat. Deze platen zijn uit voorraad of projectmatig leverbaar inclusief alle benodigde hulpstukken en bevestigingsmaterialen.

 
[01] Producttypering
Ecolor vezelcement golfplaten zijn geprofileerde platen, leverbaar in diverse kleuren en afmetingen.
De dwarsdoorsnede wordt gevormd door nagenoeg sinusvormige golven. Deze producten zijn samengesteld uit Portlandcement, aangevuld met minerale toeslagstoffen en synthetische vezels.
Om een constante kwaliteit te kunnen garanderen worden ze geproduceerd door middel van zeer geavanceerde procestechnologieën. Daarbij wordt de toplaag tweemaal voorzien van een hoogwaardige coating op basis van acrylaten, zelfs de kopse kanten worden gecoat.
 
[02] Vormgeving, kleur en afmeting
Type golfplaat
Ecolor
Golfbreedte (mm)
177
Golfhoogte (mm)
51
Breedte (mm)
1093
Werkende breedte (mm)
1050
Lengte (mm)
1220, 1525, 1830, 2135, 2440, 2750, 3050
Werkende lengte
afhankelijk van lengte-overlapping
Dikte (mm)
6,5
Gewicht (N/m²)
ca. 140
Gewicht per m² dak (N)
afhankelijk van plaatlengte en overlapping
Platen
Hulpstukken
Lengte mm
Breedte mm
Dikte mm
Haaksheid mm
Lengte mm
Breedte mm
Dikte mm
+10
-10
+10
-5
+0,6
-0,6
<=6
+10
-10
+10
-10
+1
-1
Zwart 153
Baksteen rood 251
Donkergrijs 819
Roodbruin 227
Koraalrood 156
Boerengroen
Kastanjebruin 957
Wolkengrijs 142
Bovenstaande kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid
Terug naar top
[03] Prestaties en eigenschappen
Fysische eigenschappen
Benaming
Symbool Grootte Eenheid
Volumieke massa
(overeenkomstig BRL-1103 art.3.5.1)
ρ ≥1400 kg/m3
Lineaire uitzettingscoëfficiënt
t.g.v. temperatuur (-20 tot 80 oC)
α 0,015 mm/mK
Waterabsorptie
(% van het drooggewicht)
  ca. 25 %
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ 0,4 W/mK
Hittebestendigheid
(geleidelijk en gelijkmatig)
  120 oC
R. waarde R 0,01625
 
Gegevens t.a.v. de dampdoorlatendheid resp. de μd-waarde (dampdiffusieweerstand) kunnen bij de afdeling Productmanagement & Techniek worden opgevraagd.
 
Mechanische eigenschappen
Minimale breukbelasting per meter-breedte (Overeenkomstig BRL-1103 artikel 3.5.2*):
4250 N/m
Breukmoment minimaal (overeenkomstig BRL-1103 artikel 3.5.3):
55 N/m
Doorbuiging tijdens test (overeenkomstig BRL-1103 artikel 3.5.2*):
<16,6 mm
Gegegevens over materiaalfactor en doorsponsweerstand kunnen in overleg met de afdeling Productworden verkregen.
*) KIWA beoordelingsrichtlijn: Daken en gevels met geprofileerde asbestvrije vecelcementplaten d.d. 2000-11-01.
 
Overige eigenschappen
Ecolor golfplaten voldoen aan de geldende eisen als vernoemd in de BRL 1103 zoals:
vorstbestendigheid, waterdichtheid, veiligheid en weerstand tegen micro organismen en alle andere omschreven criteria. Volgens NEN EN 494.
 
 
 
 
 
[04] Toepassing
 
 
BELANGRIJK
Wat is rechts
Wat is links

Alle foto's van hulpstukken in deze documentatie zijn vanuit de rechterzijde van het dakvlak getoond en gevens tevens de uitvoering links of rechts aan.

A windveer rechts
B windveer links
C topgevelstuk

1 nokstukken
2 onderstukken
3 windveerstukken
4 topgevelstukken
5 knikstuk
6 kontra-knikstuk
7 hoekkeperstuk
8 hoekkeperonderstuk
9 doorvoerstuk
 
De toepassingsmogelijkheden van Ecolor zijn vrijwel onbegrensd. De golfplaten vinden vooral hun weg naar gebouwen ten behoeve van de agrarische en industriële sector. Voor kleinschalige bouw van bijvoorbeeld woningen is een speciale versie van de Ecolor golfplaat ontwikkeld, te weten de Gallia met een lengte van 610 mm. Beide platen zijn zowel geschikt voor nieuwbouw als voor renovatie.
Klassiek- en ronddekken
Na zeer intensief onderzoek door Eternit, in onder andere de eigen windtunnel, is gebleken dat golfplaten onafhankelijk van de windrichting gedekt kunnen worden. Deze dekkingsmethode die steeds rechts onder aan het dakvlak begint is eenvoudiger in de uitvoering, vereist minder verschillende hulpstukken (veel linkse hulpstukken vervallen) en kent toch de gebruikelijke regendichtheid.
Naast deze innovatieve dekmethode blijft de klassieke dekmethode bij de Ecolor golfplaten ook toepasbaar.
Standaard uniforme hoekafschuining
Ecolor golfplaten zijn leverbaar met voor het ronddekken standaard uniforme hoek-afschuining.
Dit beperkt niet alleen het afval op de bouwplaats, ook het leggen gaat sneller en eenvoudiger en het foutief verzagen van de hoeken behoort definitief tot het verleden.
 
Ventilatie
Uit ervaringen blijkt dat veel gebouwen waarop Ecolor en Ecolor Extra golfplaten verwerkt worden, bestemd zijn voor de opslag van landbouwproducten, het houden van vee, het overkappen van maneges etc. Alle van deze toepassingen zijn situaties waar een verhoogd vochtaanbod vanuit de onderliggende ruimte verwacht mag worden. Ecolor golfplaten beschikken over de unieke eigenschap dat zij naast de dampdoorlatendheid veel vocht (25%) op kunnen nemen. Echter aan deze unieke vochtregulerende materiaaleigenschap zijn ook grenzen. In genoemde onderliggende ruimten kunnen eenvoudig situaties ontstaan waar de hoeveelheid vocht het maximale opname vermogen van de golfplaat overschrijdt.
Bovendien zal bij lagere temperaturen sneller condensvorming optreden. Het is derhalve raadzaam vooraf door experts berekeningen uit te laten voeren teneinde het benodigde ventilatie-debiet te laten berekenen en derhalve condensatie te voorkomen. De benodigde hoeveelheid ventilatie is o.a. afhankelijk van:

• klimatologische omstandigheden
• situering en gebruik van het gebouw
• lengte, breedte en helling van het dak of gevelvlak
• aanwezigheid van dampscherm in de onderconstructie

Ventilatie bij onderliggend dakbeschot en/of isolatie
Bij dakbedekkingen is de ventilatieopening aan de nok bij voorkeur 50% van de ventilatieopening aan de dakvoet. Hiertoe worden aan de dakvoet de onderstukken losgehouden van de onderkant van de platen of er kunnen ventilerende onderstukken worden toegepast. Aan de nok worden ventilerende nokstukken toegepast, zoals het K- of G-ventilatienokstuk of het V-nokstuk. Bij een nokaansluiting tegen opgaand werk dient een ruimte aangehouden te worden tussen de bovenstukken en het opgaande werk. Men dient de onderliggende ruimte te allen tijde te ventileren via de hiervoor bestemde D-doorvoerstukken en niet via de ventilatieruimte tussen de dakbedekking en isolatie.

Bij een gevelbekleding van golfplaten kan in veel gevallen worden volstaan met een ventilatieopening aan de onder- en bovenzijde van 10 mm over de gehele gevellengte. Hiertoe kunnen de onderstukken worden los gehouden van de platen of kunnen ventilerende PVC-onderstukken worden toegepast.
Aan de bovenzijde worden de platen losgehouden van de bovenaansluiting.

Ter voorkoming van condensvorming in geïsoleerde constructies is het in veel gevallen raadzaam om aan de warme zijde van de constructie een dampdichte laag aan te brengen in de vorm van bijvoorbeeld een gesloten PVC of PE-folie.
Terug naar top
[05] Verwerking
Technische ondersteuning
Draagconstructie en ondergrond
Minimale afmetingen
Houtkwaliteit
Daklengte-indeling, afdichtingen, ondersteuningsafstanden/ overlapping
Maximale ondersteuningsafstanden
G-nokstuk
K-nokstuk
P-nokstuk
Breedte-indeling Ecolor
Klassiek dekken
Ronddekken
Bewerkingsmethodes
Hoekafschuining
Gaten maken
Verlijming
Voorbewerking

Montage van zonnepanelen
Bij het plaatsen van zonnepanelen op een bestaand dak, gedekt met golfplaten, dient tenminste met het volgende rekening te worden gehouden;

- Zonnepanelen mogen niet worden geplaatst op een dak met asbesthoudende golfplaten.
- De geldende voorschriften voor het plaatsen van golfplaten - met name de plaats en het aantal bevestigers - moeten strikt worden nageleefd. Zie hiervoor onze toepassingsrichtlijnen op onze website.
- Vaak wordt bij het monteren van zonnepanelen het golfplaten dak kapot gelopen. Het dak dient tijdens de montage van de zonnepanelen voorzichtig, en met behulp van een stevig bevestigde loopvloer(planken, dakladders o.i.d. ) te worden belopen.
Of een dak geschikt is om te worden voorzien van zonnepanelen is niet ter beoordeling aan Eternit B.V.
Vooraf dient een constructieberekening te worden gemaakt door een deskundig bedrijf voor wat betreft de geschiktheid van de onderconstructie.
In tal van lengtes leverbaar zijn Ecolor golfplaten gemakkelijk en snel te verwerken met alle gereedschap dat geschikt is voor het bewerken van steenachtige materialen. Er is een ruime keus uit hulpstukken, zoals nokstukken, onderstukken en windveren.
Technische ondersteuning
Als Nederlandse fabrikant kunnen wij een breed assortiment bouwproducten voor het dak uit voorraad leveren via een uitgebreid dealernetwerk.
Bovendien kunt u altijd bouwen op onze adequate organisatie en service. Onze vakmensen op kantoor ondersteunen u met heldere, praktische adviezen.
Onze technische adviseur of account managers reiken u graag de helpende hand door u alle informatie te geven over de eigenschappen en mogelijkheden van Ecolor golfplaten.
Draagconstructie en ondergrond
De onderliggende, ondersteunende constructie opgebouwd uit houten of stalen gordingen en/of dakelementen dient voldoende vlak, recht en haaks te zijn en dient te voldoen aan de eisen als gesteld in de NEN 6702 TGB 1990 "belastingen en vervormingen"
Onderlinge hoogteverschillen tussen stuik - en langs naden alsook tussen de dragende regels onderling mogen niet groter zijn dan 10 mm. Doorbuigingen groter dan 1/500 van de overspanning (ca. 2 mm/m1) moeten ontoelaatbaar worden geacht. Regels ter bevestiging van Gallia en Gallia Extra golfplaten met een lengte van 610 mm dienen in één lijn te liggen.
Hoogteverschillen ten gevolge van doorbuiging, het niet haaks zijn of onzorgvuldige montage van de dragende regels kunnen het aanzicht van het aangebrachte dak uit Ecolor golfplaten schaden. Eventueel te plaatsen geïsoleerde dakelementen of prefab dakconstructies dienen te voldoen aan de BRL 0101 "Houtachtige dakconstructies"
De bevestiging van tengels en houten oplegregels dient te voldoen aan de gestelde eisen van de NEN 6702, 6707 en NPR 6708. Windverbanden dienen te worden ingelaten. Indien geen sprake is van een onderdak kunnen er additionele eisen gesteld worden aan de stijfheid van gordingen. Aan Ecolor golfplaten kan geen schijfwerking ontleend worden. Het is derhalve zaak de gordingen in dergelijke gevallen op dubbele buiging te berekenen of andere passende maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld het toepassen van klossen of trekstangen.

Minimale afmetingen
De minimale breedte van stalen gordingen bedraagt voor de bevestiging van golfplaten 40 mm, terwijl deze voor houten gordingen 50 mm dient te zijn.
Indien er sprake is van horizontaal aangebrachte latten op dakelementen dan dienen deze latten een afmeting te hebben van 50 mm hoog en 63 mm breed. Deze afmeting volstaat voor de bevestiging met zelfborende bevestigers.
Houtkwaliteit
De houtkwaliteit van houten dakonderdelen dient minimaal Kwaliteitsklasse C overeenkomstig NEN 6760 en NEN 5466 (KVH 1980) te zijn.
Tengels vervullen een aantal functies. De meest belangrijke zijn o.a. het zorg dragen voor voldoende ventilatie en het afvoeren van stof, vuil en eventueel voorkomend lekwater dat op het onderliggende dakbeschot terecht kan komen. Om deze functies te realiseren dient de vrije tengelhoogte, gemeten vanaf bovenkant dakbeschot en/of isolatie, minimaal 10 mm te bedragen.
Daklengte-indeling, afdichtingen, ondersteuningsafstanden/ overlapping

Ondersteuningsafstanden
De hieronder vermelde ondersteuningsafstanden zijn in de praktijk voorkomende h.o.h. afstanden, gebaseerd op plaatlengte en overlap van de golfplaten, welke getoetst zijn aan de eisen, zoals gesteld in voorgenoemde normen NEN 6700 en NEN 6702. Voor de berekening van de ondersteuningsafstand is een materiaalfactor van 1,3 gehanteerd bij een veiligheidsklasse 1.

De ondersteuningsafstanden gelden voor gebouwen:
- in veiligheidsklassen 1, 2 en 3
- met een gebouwhoogte tot 10 meter
- gesloten en open gebouwen
- in bebouwde en onbebouwde gebieden
- in alle windgebieden in Nederland
- elke gebouwvorm
- elke plek op het dak
 
Voor de gebouwen die niet overeenstemmen met de voorgenoemde bepalingen, kunnen de ondersteuningsafstanden in overleg met Eternit worden bepaald.
Maximale ondersteuningsafstanden
Dakhelling
in graden
Horizontale
overlap in mm
Kitsnoer
ja/nee
Plaatlengte in mm
610
1220
1525
1830
2135
2440
2750
3050
5o - 14,9o
200
ja
410
1020
1325
815
968
1120
1275
1425
15o - 44,9o
200
nee
410
1020
1325
815
968
1120
1275
1425
45o - 75o
150
nee
460
1070
1375
840
993
1145
1300
1450
  • Bij dakhellingen < 15° en/of lange dakvlakken dient bij de zijdelingse overlap een extra voorziening te worden aangebracht, hier de Ecolor Extra golfplaat toepassen.
  • Bovenstaande tabel is van toepassing voor alle open en gesloten gebouwen met een maximale hoogte boven het maaiveld van 10,0 meter.
  • Dakbedekking met golfplaten vallen onder de norm “schubvormige dakbedekking”. Wanneer deze golfplaten verlegd worden met een overlap
    volgens bovenstaande tabel, gelden deze in algemene zin als WATERKEREND.
  • Wanneer strengere eisen aan de waterkerendheid van een dak gesteld worden moeten er extra maatregelen genomen worden. Hierbij moet de onderconstructie zodanig uitgevoerd worden dat eventueel door de dakbedekking doorgedrongen water en/of stuifsneeuw door een waterkerende laag wordt opgevangen en gecontroleerd wordt afgevoerd.
  • Een dakconstructie (uitwendige scheidingsconstructie) voorzien van golfplaten geldt als WATERDICHT indien e.e.a. wordt uitgevoerd conform de
    geldende Ontwerp- en Uitvoeringsrichtlijnen overeenkomstig NEN 2778.
 
Ecolor dienen bij de plaatsing tenminste 50 mm voorbij de bovenzijde van de gording te steken.
 
 
Indien aan de dakvoet zijde (maar ook op andere plaatsen) de golfplaten een vrij overstek krijgen dan dient deze maat maximaal 1/4 van de gordingafstand te bedragen.
 
Maximale afstand c1, bovenste ondersteuning tot noklijn (in mm)
Dakhelling in gradeno
5o
10o
15o
15o
20o
20o
25o
25o
30o
35o
40o
45o
Horizontale overlap (mm)
250
250
150
250
150
200
150
200
200
200
200
150
Maat c1 (mm)
K-nokstuk
 
 
215
115
190
140
185
135
130
120
110
155
G-nokstuk
108
114
225
125
235
185
 
 
200
 
 
295
P-nokstuk
165
156
 
150
 
192
 
186
280
 
 
 
Bij O- V-nokstuk afstand (c1) zo klein mogelijk houden
 
G-nokstuk
 
 
 
K-nokstuk
 
 
 
P-nokstuk
 
 
 
Breedte-indeling Ecolor

Zijdelingse golfoverlapping
Met de Ecolor golfplaat bedraagt de zijdelingse overlap een halve golf. De werkende breedte van de Ecolor golfplaat bedraagt in dit geval 1050 mm.
De dekkingsmethode met 1/2 golf overlap is toepasbaar van 15 - 90° dakhelling.
 
 
 
 
 
Aan de dakzijkanten dienen de platen zodanig over te steken dat het laatste golfdal volledig op de gording rust. Voor men met de montage begint, dient men eerst de maten op de draagconstructie uit te zetten. Hiertoe begint men met het uitzetten van een hele plaatbreedte, gevolgd door de werkende plaatbreedtes. Indien de breedte van het dakvlak niet overeenkomt met een veelvoud van de werkende plaatbreedte, dan dienen er pasplaten te worden toegepast. Deze pasplaten dienen een breedte te hebben van minimaal 3 golfbreedtes.
Pasplaten worden op een volle plaatbreedte uit de dakzijkant geplaatst (dus niet direct langs de gevel).
Indien nodig worden meerdere pasplaten toegepast.
 
Klassiek dekken
Bij deze dekmethode wordt zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde van het gebouw aan dezelfde kant begonnen met dekken. Afhankelijk van de gevelbeëindiging ( S- of M-windveer) wordt eerst begonnen met een hele plaat uit te zetten.
Hierna kan vervolgens bij Ecolor golfplaten een werkende plaatbreedte van 1050 mm aangehouden worden. Om een gelijkmatige verdeling bij de Ecolor golfplaat in de breedte te realiseren kan bij deze dekmethode een montagemal geleverd worden. Het gebruik van deze mal wordt ten zeerste aangeraden in verband met het naderhand invoegen van profielgebonden hulpstukken.
 
 
Plaatsingsrichting Plaatsingsrichting
 
Bij dit syteem van dekken worden de hoeken van de platen op een verschillende manier afgesneden.
Afhankelijk van de plaats van de golfplaat op het dakvlak worden geen, één of twee hoeken afgesneden. Bij dit systeem van dekken worden de hoeken van de platen op een verschillende manier afgesneden. Afhankelijk van de plaats van de golfplaat op het dakvlak worden geen, één of
twee hoeken afgesneden.
 
Ronddekken
Bij de ronddekmethode wordt onafhankelijk van de windrichting gedekt. Een groot voordeel is dat slechts de helft van de hulpstuk types benodigd zijn aangezien slechts één dekrichting aangehouden wordt.
De ronddekmethode kan met alle (Ecolor) golfplaattypes uitgevoerd worden. Deze dekking wordt altijd van rechts naar links uitgevoerd. Tevens is het hierbij makkelijker met platen te werken die voorzien zijn van standaard hoekafschuining.
Ook bij deze dekmethode kan ter controle op een gelijkmatige verdeling in de breedte, voor de Ecolor golfplaat een montagemal geleverd worden.
 
 
Om te voorkomen dat op de kruising van de horizontale en de zijdelingse overlap vier plaatdikten op elkaar komen, worden van de platen per kruisingtwee tegen over elkaar liggende hoeken afgeschuind.
Welke van de twee hoeken wordt afgeschuind, is afhankelijk van de montagerichting. De grootte van de afschuiningen bij profiel 76 wordt in de schets hiernaast aangegeven. De lengte van de afschuining is afhankelijk van de horizontale overlap. Wanneer afgeschuind wordt volgens deze schets ontstaat er tussen de twee hoeken een speling van ca. 10 mm.
 
Bewerkingsmethodes
De Ecolor golfplaten kunnen, indien gewenst, op maat geleverd worden.
Het bewerken van de Ecolor golfplaten zoals het zagen, boren, snijden en knippen dient te geschieden met gereedschap dat bestemd is voor steenachtige materialen. Stof dient te worden voorkomen.
 
Hoekafschuining
Voorkomt het samenkomen van 4 platen op 1 punt waardoor er:
- spanningen in het materiaal kunnen ontstaan
- kieren ontstaan waar water door kan dringen
Daar waar 4 platen op 1 punt samenkomen dienen twee tegen over elkaar liggende hoeken afgeschuind te worden. Zie bijgaande schets.
Welke van de twee hoeken wordt afgeschuind, is afhankelijk van de montagerichting. De grootte van de afschuiningen
bij Ecolor (profiel 76) wordt in de bijgaande schets aangegeven. De lengte van de afschuining is afhankelijk van de horizontale overlap (lengte overlap).
Wanneer er afgeschuind wordt volgens deze schets ontstaat er tussen de twee hoeken een speling van ca. 10 mm.
Eternit golfplaten met standaard hoekafschuining zijn geschikt voor dekking van rechts naar links en voor een overlap van 150 - 200 mm. (bij 150 mm ontstaat een smalle naad).
 
 
 
Gaten maken
Voor het maken van grote gaten in de Ecolor golfplaten kan gebruik gemaakt worden van een knabbelschaar.
Ook hier geldt dat bij grote aantallen speciaal gereedschap, zoals een diamantboor, ingezet kan worden.
 
Verlijming
Voor het verlijmen van Ecolor golfplaten met b.v. doorvoerstukken, adviseren wij een blijvend elastische, hoogwaardige lijm en nadenkit op basis van MS-Polymeer te gebruiken. Bijvoorbeeld een Unicum 58. Unicum 58 is een 1 componentenlijm en kan gebruikt worden voor het hechten van Eternit plaatmaterialen onderling en voor Eternit plaatmaterialen met andere materialen.
 
Basis
MS-Polymeer
Temperatuur bestendigheid
-40oC tot +120oC
Verpakking
Kokers 290 ml, worsten 600 ml
Kleur
Zwart, wit en grijs
Houdbaarheid
18 maanden in een ongeopende verpakking
Opslag
Droge koele plaats +5oC en +25oC
 
Voor een juiste verwerking kunt u contact opnnemen met de afdeling Productmanagement & Techniek van Eternit
 
Voorbewerking
De oppervlakken van de hechtvlakken dienen zorgvuldig gereinigd en ontvet te worden. Voor een betere hechting moeten afwerklagen op de hechtvlakken worden verwijderd met schuurpapier. De harder en basismassa volledig samenvoegen en intensief mengen tot een homogene massa ontstaat. De homogene massa met spatel opbrengen op de beide hechtvlakken en gelijkmatig verdelen. Hierna de te verlijmen onderdelen samenvoegen en fixeren.
 
Transport en opslag
De Ecolor golfplaten en hulpstukken worden op retourpallets, in kunststof folie verpakt,
geleverd.
Volle pallets dienen gestapeld te worden op een vlakke ondergrond, bij voorkeur in een afgesloten, droge en vorstvrije ruimte. Indien een dergelijke ruimte niet voorhanden is dient ten minste voor droge omstandigheden zorg gedragen te worden. Het opslaan in de nabijheid van grote warmte bronnen wordt sterk afgeraden
De stapeling mag (met inachtneming van bovenstaande) maximaal 2 hoog uitgevoerd worden.
Op de bouwplaats is het verboden de pallets met hulpstukken en golfplaten te stapelen.
Bij transport en opslag mogen de platen en hulpstukken niet over elkaar schuiven.
 
 
 
[07] Kwaliteit en garantie
Standaard voorzien van verstevigingsstrips
Nieuw in het productieproces is de toevoeging van verstevigingsstrips. Ongeveer halverwege de dikte van de golfplaat zijn verstevigingsstrips toegevoegd van polypropyleen. De aanwezigheid van de verstevigingsstrips houdt niet in dat de golfplaten belopen mogen worden. De aanwezigheid is bedoeld als extra waarborg tegen doorvallen. Tijdens de montage alsook bij onderhoud nadien, zijn de geldende veiligheidseisen van de Arbeidsinspectie van toepassing.
Als eerste onderscheiden met BSB-KOMO-attest
Al in 1992 kreeg Eternit als eerste het KOMO-keurmerk voor de golfplaten. Dit werd in 1995 uitgebreid met het attest voor eisen volgens het Bouwbesluit voor geprofileerde vezelcementplaten. In 2001 heeft Eternit opnieuw als eerste golfplatenfabrikant het vernieuwde attest-met-productcertificaat voor golfplaten verworven. Hierin zijn ook alle eisen vanuit het Bouwstoffenbesluit opgenomen: een even objectief als overtuigend bewijs voor de kwaliteit en de voortdurende inspanning om schadelijke milieueffecten te beperken.
De toekenning van het attest geeft afnemers de zekerheid dat de producten voldoen aan de samenstellings- en prestatie-eisen, zoals vastgelegd in het Bouwbesluit, Bouwstoffenbesluit en Europese Kwaliteitsnormen.
Op grond van artikel 11 van het Besluit bodemkwaliteit is Eternit vanaf 28 februari 2009 voor onbepaalde tijd voor BRL 1103 de erkenning verleend als bedoeld in artikel 9 van het Besluit bodemkwaliteit voor de werkzaamheid "Produceren van bouwstoffen, grond of baggerspecie".
 
 
CE-markering
De product- en uitvoeringsvoorschriften van vezelcement golfplaten zijn duidelijk omlijnd en vastgelegd in de norm EN 494. Deze norm is in de loop der jaren aangepast. In 2004 is de basisnorm gewijzigd aan de actuele situatie. In de daaropvolgende jaren zijn er 3 amendementen opgenomen, te weten:

1e amendement: hierin wordt beschreven dat de norm enkel voor asbestvrije producten is bestemd.
2e amendement: hierin wordt volgens Europese regelgeving het brandgedrag beschreven.
3e amendement: hierin wordt de impactweerstand beschreven waaraan de producten moeten voldoen.

Door de laatste 2 amendementen werd het producenten van vezelcement producten per 1 januari 2007 verplicht om de CE-markering op de vezelcement golfplaten aan te brengen. Echter als sinds 1 januari 2006 brengt Eternit het CE-merk aan op de door haar geproduceerde materialen. Verder beschikken de Eternit Ecolor en Ecolor Extra golfplaten over de EC Conformiteitverklaringen met referentienummer 02/05 (Ecolor) en 01/05 (Ecolor Extra).

Sinds oktober 1992 is op alle nieuwbouw- en renovatie bouwwerken het Bouwbesluit van kracht. In dit
Bouwbesluit worden bouw- en woontechnische samenstellings- en prestatie-eisen gesteld aan veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid.
Deze eisen zijn zodanig opgesteld dat zij ondubbelzinnig controleerbaar zijn. Ten aanzien van de dakbedekking zijn vooral de regendichtheid, de verankering van de dakbedekking aan de ondergrond en de wering tegen schadelijk en hinderlijk gedierte van belang. Deze onderwerpen worden in deze toepassingsrichtlijnen nader behandeld.

Betrouwbare kwaliteit
Kiezen voor Ecolor is dus kiezen voor gegarandeerde kwaliteit. Zo zijn deze golfplaten stormvast, weer-bestendig, waterdicht, dampdoorlatend, maatvast en onderhoudsarm. Eenmaal aangebracht, hebt u er eigenlijk geen omkijken meer naar. En bij onverhoopte mankementen zorgt de goede garantieregeling voor extra zekerheid.
 
Garanties
Eternit B.V. garandeert dat de golfplaten merk Ecolor, bij normale atmosferische en gebruiksomstandigheden gedurende een tijdvak van 10 jaar zullen voldoen aan de thans voor vezelcement golfplaten geldende kwaliteitseisen, zoals vermeld in BRL 1103 KOMO K20914.
Schade die veroorzaakt wordt door invloeden van buitenaf, zoals stoten, krassen en dergelijke, wordt niet door deze waarborg gedekt.
Indien zou blijken dat de Ecolor golfplaten en hulpstukken niet aan bovenvermelde eisen zouden voldoen, zullen door Eternit B.V. kostenloos nieuwe Ecolor golfplaten en hulpstukken franco werk geleverd worden onder voorwaarde dat:
a) de Ecolor golfplaten verwerkt zijn overeenkomstig de in deze brochure beschreven toepassingsrichtlijnen en bovendien gewerkt is overeenkomstig "de regels der kunst" als omschreven in de Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMOproces certificaat Dakdekken Hellende Daken (BRL 1513) en de hierin omschreven ontwerpen uitvoeringsrichtlijnen voor dakbedekkings constructies met geprofileerde vezelcementplaten en hulpstukken. Deze BRL 1513 is opgesteld door BV Kwaliteitsverklaringen Bouw (BKB) welke door
de Raad van Certificatie erkend is,
b) de gebreken ons binnen 8 dagen na vaststelling schriftelijk worden gemeld,
c) ons de gelegenheid wordt geboden de schade ter plaatse te onderzoeken, nadat de handelaar het koopbewijs heeft overlegd.
Aan de garantie kunnen geen andere rechten worden ontleend dan de hiervoor omschreven. Elk geschil, dat in verband met de toepassing van deze garantie tussen partijen mocht ontstaan, wordt beslecht door arbitrage, overeenkomstig het reglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland te Utrecht.
Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Voor het overige zijn op al onze leveranties toepasselijk onze algemene leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 06075946.
Ter bescherming van de coating op de golfplaten heeft Eternit een procédé ontwikkeld waarmee aan de onderzijde van de golfplaten een beschermlaag wordt aangebracht. Hierdoor worden beschadigingen bij het transporteren en leggen van de golfplaten zo veel mogelijk voorkomen. Uniek aan deze beschermlaag is dat deze vrijwel ontzichtbaar is en een permanent karakter heeft. De specifieke producteigenschappen van onze golfplaten, zoals de dampdoorlatendheid, worden door de hotmelt niet beïnvloed.
Terug naar top
[08] Milieu en gezondheid
Milieu
Eternit B.V heeft een milieubeleidsplan. Er wordt gewerkt met behulp van een milieuzorgsysteem en conform de norm ISO 14001. In het plan zijn verschillende doelstellingen en voorzieningen. Een voorname milieudoelstelling is het in de komende jaren terugdringen van de afvalstromen met 50%. Binnen het bedrijf zijn er milieuvoorzieningen, zoals een gesloten waterhuishouding, het hergebruiken van restafval en het scheiden van de afvalstromen.

Gezondheid
Het ARBO-beleid van Eternit B.V. is opgenomen in de zorgsystemen ISO 14001 en ISO 9001. Eén van de belangrijkste doelstellingen van het bedrijf is het waarborgen van een veilig werkklimaat. De beperking van geluidshinder en het werken met beveiligde machines bevorderen de veiligheid voor de medewerkers.
[11] Bestektekst
Met behulp van de Eternit Bestekservice kunt u op eenvoudige wijze een complete besteksbeschrijving samenstellen.

 
Gekeurd door STABU

 

[12] Hulpstukken en toebehoren
Uitgebreid scala hulpstukken
Voor de afwerking van Eternit Ecolor daken kan gekozen worden uit een uitgebreid scala aan hulpstukken. Deze hulpstukken zijn alle op de klassieke wijze met de hand gevormd. Het is derhalve mogelijk dat kleine oneffenheden en/of maatafwijkingen zich sporadisch voordoen.
Nokstukken
Windveerstukken
Topgevelstukken
Goot- & muuraansluitingen
Andere hulpstukken
K-nokstuk
S-windveerstuk
SK-topgevelstuk
B-onderstuk
D-doorvoerstuk
K-ventialtienokstuk
Geknikt S-windveerstuk
Sl-topgevelstuk
C-onderstuk
Knikstuk
G-nokstuk
M-windveerstuk
SG-topgevelstuk
SC-onderstuk
Contra-knikstuk
G-ventilatienokstuk
Geknikt M-windveerstuk
SZ-topgevelstuk
 
Bovenstuk
L-nokstuk
 
MK-topgevelstuk
 
Hoekkeperstuk
Z-nokstuk
 
MG-topgevelstuk
 
Hoekkeperonderstuk
O-nokstuk
 
ML-topgevelstuk
 
 
V-nokstuk
 
 
 
 
P-nokstuk
 
 
 
 
Bevestiging golfplaten, glocken-schroeven / zelfborende schroeven
Voor de bevestiging van de Ecolor golfplaten wordt door Eternit een speciale serie zelfborende bevestigingsmaterialen geadviseerd.
Deze bouten worden door de handel geleverd in vier verschillende typen:
a )
Voor houten onderconstructie, in verzinkte uitvoering, voorzien van een waslaag, bijvoorbeeld 6,5 x 130 mm.
b )
Voor houten onderconstructie, in RVS uitvoering A2 kwaliteit, bijvoorbeeld 6,5 x 130 mm.
c )
Voor lichte houten onderconstructies, als bergingen, in RVS uitvoering A2 kwaliteit, bijvoorbeeld 6,5 x 115 mm.
d )
Voor stalen onderconstructies met een materiaal dikte van maximaal 3 mm, in verzinkte uitvoering met extra Duro coatbescherming, bijvoorbeeld 6,3 x 105 mm.
e )
Voor stalen onderconstructies met een materiaal dikte van maximaal 12 mm, in verzinkte uitvoering met extra Duro coatbescherming, bijvoorbeeld 6,3 x 110 mm.
 
 
Bovenstaande bevestigers dienen te zijn voorzien van een EPDM afdichting en een RVS-ring (A2 kwaliteit).
De bevestigers kunnen alleen worden aangebracht met een speciale boorschroevendraaier. Met dit apparaat kunnen alle verwerkingsstadia, zoals voorboren, opboren, schroefdraad vormen, bevestigen en afdichten, in één handeling worden uitgevoerd, hetgeen een besparing op de arbeidstijd betekent.
Bovendien beschikt dit apparaat over een volautomatisch geavanceerd diepte-aanslagmechanisme, dat plaatbreuk door te strak aandraaien voorkomt.
Bij de golfplaten, ook als deze niet met de afgebeelde bevestigers bevestigd worden, maar hiervoor andere producten aangewend worden, is het noodzakelijk dat het boorgat in de golfgaten altijd 3 mm groter is dan de diameter van de bevestiger.
Het te vast aandraaien van de veel toegepaste H3S sets kan tot schade aan de golfplaten lijden.
 
 
plaats op golftop bij 1/2 golf overlap
Plaats
aantal
 
  Aantal 6 5 4 3 2 1
Platen in het dakvlak op de plaats van de horizontale overlap.
2
 
x
 
  x  
Platen aan de dakzijkanten en op de aërodynamisch ongunstige plaatsen op de plaats van de horizontale overlap en op de plaats van onderzijde van de onderste rij platen.
3
x
 
x
  x  
Platen aan de dakzijkanten en in het dakvlak op de plaats van de tussengording
1
 
 
 
  x  
Hulpstukken
3
x
 
x
  x  
 
In de onderstaande tekeningen wordt aangegeven hoe deze bevestigers kunnen worden gecontroleerd op het aandraaien.
 
 
a )
Niet ver genoeg aangedraaid, onvoldoende afdichting
b )
Correct aangedraaid, het afdichtingselement kan moeilijk met de hand gedraaid worden
c )
Te strak aangedraaid, het afdichtingselement vervormt te veel. Gevaar voor scheuren in de plaat.
Deze bevestigers worden aangebracht met een speciaal plaatsingsapparaat dat voorzien is van een diepte aanslag, waardoor te strak aandraaien wordt voorkomen.
 
Toebehoren
 
 
 
 

Kleurmogelijkheden

colors

 Nijstad Handel kan al uw wandplaten, dakplaten, sandwichpanelen, dakpanplaten en eternit-golfplaten leveren in vele verschillende kleuren. Per productgroep is er een groot scala aan kleuren te kiezen.

Lees meer over kleuren